Эвлэрэх үндэслэлээр эрүүгийн  хэргийг хэрэгсэхгүй болгох ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Эрх зүйн шинэтгэлийн хүрээнд зарим хуулиудыг шинэчлэх, шинээр бүтээх, өөрчлөлт оруулах, үйлчлэх үр нөлөөг дээшлүүлэх, тодорхой институтын талаар түүхчилсэн болон харьцуулсан судалгаа байнга явуулж дүн шинжилгээ хийж байх нь тулгамдсан асуудлын нэг мөн.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч