Цагдаагийн байгууллагаас гэрээт харуул хамгаалалтын үйл ажиллагаанд тавих захиргааны хяналт

Бүтээлийн тайлбар

Судалгааны ажлын үндсэн зорилго нь аж ахуй нэгж байгууллагын үйл ажиллагааг тасралтгүй хэвийн явуулах үндсэн хэрэгсэл болох дотоод аудитын онол арга зүйг судлахын зэрэгцээ, тулгамдсан асуудлуудыг тодорхойлон, цаашдын үйл ажиллагааг оновчтой зохион байгуулах арга замыг тодорхойлох асуудлыг судаллаа.

Контентын хэсгээс