Хээл хахууль авах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй ба криминологийн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Авлигатай тэмцэх ажлын гол чиглэл түүнийг гаргахаас урьдчилан сэргийлэх. Энэ утгаараа авлигатай тэмцэх байгууллагын ажлын гол чиглэл авлигаас урьдчилан сэргийлэх ажил. Авлигаас урьдчилан сэргийлнэ гэдэг нь түүнийг үүсгэдэг шалтгаан, нөхцөлийг илрүүлэн олж, тэдгээрд зүй зохистой нөлөөлөх замаар арилгаж цаашид гарч болзошгүй авлигыг таслан зогсоож, урьдчилан сэргийлэх зэргийг судалсан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч

Төстэй контентууд