Хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох нь

Бүтээлийн тайлбар

Хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх нь ядуурлыг бууруулах, үндэсний баялагийг бүтээх гол арга замын нэг бөгөөд улс орны хувьд хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, хөдөлмөр эрхлэлтийн албаар дамжуулан хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудлыг хариуцаж, ажилгүйдлийг бууруулах ажлыг зохион байгуулах, энэ зорилгоор ажиллах хүчний эрэлт, нийлүүлэлтийг тооцох, ажилгүйдлийг судлаж бүртгэх, хөдөлмөр эрхлэхэд нь зуучлах үйлчилгээ үзүүлэх зэрэг хөдөлмөр эрхлэлтийн чиг үүрэг гүйцэтгэдэг.

Контентын хэсгээс