Хөдөлмөрийн бүтээмж ба цалингийн хамаарлын судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Хөдөлмөрийн бүтээмж ба цалингийн онол арга зүй, бусад орны туршлагыг судлах, эдийн засгийн онолд хөдөлмөрийн бүтээмж болон ажиллагчдын цалин нь хоорондоо хэрхэн уялдаа холбоотой байгааг судлах үндсэн дээр энэхүү сэдвийг сонгосон болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч

Төстэй контентууд