Хоршооны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудлууд

Бүтээлийн тайлбар

Хоршооны харилцааг зохицуулж буй хууль тогтоомж нь хоршооны эрх зүйн харилцааг бүрэн зохицуулж чадаж байна уу, хоршооны эрх зүйн зохицуулалтын дутагдалтай талууд, мөн практикт хоршоо үйл ажиллагаагаа хэрхэн явуулж байна, үйл ажиллагаа явуулахад нь гарч буй хүндрэлүүд тэдгээрийн хэрхэн өөрчлөх, зохицуулах тухай асуудал нь зайлшгүй шинжлэн судлавал зохих асуудал юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч