Хилийн боомтын аюулгүй байдал, эрх зүйн зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Агаарын боомтод онцгой нөхцөл үүссэн үеийн шуурхай ажиллагааны бүлгийн террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагааны арга тактикийг сайжруулах. Хилийн цэргийн шуурхай ажиллагааны бүлгийн эрэлт, хэрэгцээ, төлөвлөлт, бэлэн байдал, тактик ажиллагааны өнөөгийн байдалд үнэлгээ хийж боловсронгуй болгох санал, дүгнэлт, зөвлөмж гаргахыг зорилоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч