Үүргийн гүйцэтгэлийг хангах арга, түүний уламжлал

Бүтээлийн тайлбар

Эрх зүйн салбар, түүн дотроо микро төвшиний зохицуулалтыг боловсронгуй болгох асуудлыг хөндөх хэрэгтэй болов уу гэсэн үүднээс иргэний эрх зүйн харилцаанд оролцогчдын үүргийн гүйцэтгэлийг бодитойгоор биелүүлэх, мөн түүнийг хангах аргын талаарх асуудлыг түүхэн эх сурвалжуудад болон одоогийн хууль тогтоомжуудад хэрхэн зохицуулж ирсэн талаар гүнзгийрүүлэн авч үзэж судлан энэ талаарх эрх зохицуулалтын зарим асуудлыг боловсронгуй болгоход зохих санал дүгнэлтээ гаргахыг зорилоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч