Төмөртийн-овооны цайрын хүдрийн ил уурхайн хаалтын горимын судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Уурхайн хаалтын горимын хүрээнд тусгагдах бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг судлаж судалгааны ажлыг боловсруулж эмхэтгэв. Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд уурхайн хаалтын горимын хүрээнд тусгагдах бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг судлаж судалгааны үр дүнг цаашдын хаалтын төлөвлөлттэй уялдуулан тухайн ордын нөхцөлд практикт хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч