Санхүүгийн хяналт шалгалтын асуудлыг сайжруулах арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Манай улсад санхүүгийн хөндлөнгийн болон дотоод хяналт шалгалтууд хийгдэж байгаа ч зөрчлийн тоо буурахгүй улам бүр нэмэгдэх хандлага ажиглагдаж байна. Иймд хяналт шалгалтын оновчтой тогтолцоог бүрдүүлэн тэдгээрийн хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах, санхүүгийн хяналт шалгалтын чанар үр нөлөөг дээшлүүлэх, шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг засаж сайжруулах нь тулгамдсан асуудлын нэг болоод байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч