Овоолго байгуулах ба нөхөн сэргээх ажлыг нэгэн зэрэг явуулах технологийн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Мөн уурхайн эдэлбэрийн 240 га талбайг хөрсний гадаад овоолго эзэлж байна. Энэхүү судалгаанд багануурын ил уурхайн хөрсний овоолго, уурхайн малталт, ус шүүрүүлэлт гэсэн 3 үндсэн үйл ажиллагааны улмаас хүрээлэн буй орчны агаар, ус, хөрсөнд сөрөг нөлөөллийг бууруулах, эвдэрлийг нөхөн сэргээх тодорхой арга хэмжээ авч ирсэнгүй, Тухайлбал хөрсний овоолгуудыг төвлөрүүлэн хэлбэржүүлэх, түүний гадаргууг тэгшлэн,нягтаршуулах замаар шимт хөрсийг сэргээн шаталсан нөхөн сэргээлтийн аргачлалыг боловсруулж хэрэгжүүлэх зорилго зорилт дэвшүүлэв.

Контентын хэсгээс