МҮИС-ийн компьютерийн аюулгүй байдал, сүлжээг сайжруулах боломжит судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Өнөө үед ихэнх улс орон сургалтын үйл ажиллагаанд цахим сургалтын арга хэлбэрүүдийг өргөнөөр ашиглаж байна. Цахим сургалтын арга технологиуд нь цаг хугацаа, орон зайг хэмнэсэн, сургалтын чанарт ихээр нөлөөлөх шийдэл юм. Мөн түүнчлэн төгсөгчдийн мэргэжлийн мэдлэг чадвараас гадна өөрсдийн ажил хөдөлмөрт мэдээллийн технологийг ашиглах чадвар нь тухайн мэргэжилтнийг үнэлэх нэн чухал шалгууруудын нэг болж байна. Иймд их сургуулийн сургалтын орчин нөхцөл нь өнөө үеийн мэдээллийн технологийн бүхий л боломжийг ашиглах суурь баазтай байх нь чухал юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч

Төстэй контентууд