Мөрдөн байцаагчийн даалгаврын биелэлтийг хангах эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Хүний эрхийг хүндэтгэх, иргэдийнхээ эрх ашиг сонирхлыг хамгаалах, энэ чиглэлээр бусад улс оронтой хамтын ажиллагаагаа гүнзгийрүүлэх, онол практик, эрх зүйн зохицуулалт, түүний үйлчлэлийг эрх зүйн онолын хийгээд хууль зүйн практикийн үүднээс судлан нэгдсэн ойлголтыг бий болгоход чиглэгдсэн судлаачийн дүгнэлт, байр суурийг илэрхийлэхэд энэхүү судалгааны ажлын зорилго чиглэгдсэн болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч

Төстэй контентууд