Мал хулгайлах гэмт хэргийг илрүүлэх, эрүүгийн эрх зүйн болон криминологийн шинж

Бүтээлийн тайлбар

“Мал хулгайлах гэмт хэргийг илрүүлэх мөрдөн байцаах ажиллагааны онцлог” судалгааны ажлын зорилго нь тус гэмт хэргийг илрүүлэх арга зүй болон мөрдөн байцаах ажиллагааг судалж, аль болохуйц тулгамдсан асуудлуудыг хууль зүйн хийгээд бодит байдлын хүрээнд хөндөж, шийдэхүйц нөхцөл боломжийг тодорхойлох, хил дамнасан малын хулгайгаас урьдчилан сэргийлэх арга зам, зарим нэг санал дүгнэлт хийхийг оролдсон болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч