Компанийн нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлэх нь, монгол улс

Бүтээлийн тайлбар

Байгууллагуудын нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлж буй өнөөгийн байдал, түүний үр нөлөө, ач холбогдлыг ухамсарлуулах, өндөржүүлэх арга замыг тодорхойлох явдал юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч