Компанийн нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлэх нь, монгол улс

Бүтээлийн тайлбар

Байгууллагуудын нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлж буй өнөөгийн байдал, түүний үр нөлөө, ач холбогдлыг ухамсарлуулах, өндөржүүлэх арга замыг тодорхойлох явдал юм.

Контентын хэсгээс