Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээр хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, түүний эрх зүйн зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Үндсэн хуульд тусгалаа олсон хүний эрх, эрх чөлөөг хангах эрх зүйн баталгааг төр бүрдүүлж, хүний эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, зөрчигдсөн тохиолдолд эрх ашгийг нь хамгаалах чиглэлээр иргэдийн нэхэмжлэл, гомдол, хүсэлтийн дагуу анхан шатны шүүхээс иргэний хэргийг шийдвэрлэж байна. Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг Нийслэлийн давж заалдах шатны шүүхээс хянан шийдвэрлээд шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан болон хүчингүй болсон шалтгаан нөхцлийг судалсаны үндсэн дээр энэхүү сэдвийн хүрээнд судалгаа хийх шаардлагатай байна гэж үзэн сонгон судалсан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч