Иргэний нисэхэд нээлттэй үйлдлийн системийг оновчтой ашиглах нь

Бүтээлийн тайлбар

Иргэний нисэх ерөнхий газрын нислэг хөдөлгөөн удирдлагын автоматжуулалтын системийн програм хангамж ажиллах нээлттэй үйлдлийн системийг нэвтрүүлэхийг зорилоо.

Контентын хэсгээс