Иргэний нисэхэд нээлттэй үйлдлийн системийг оновчтой ашиглах нь

Бүтээлийн тайлбар

Иргэний нисэх ерөнхий газрын нислэг хөдөлгөөн удирдлагын автоматжуулалтын системийн програм хангамж ажиллах нээлттэй үйлдлийн системийг нэвтрүүлэхийг зорилоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч