Зээлийн гэрээний эрх зүйн зохицуулалт, түүнийг боловсронгуй болгох нь

Бүтээлийн тайлбар

Иргэний хуульд зөвхөн банк, банк бус санхүүгийн байгууллага л нэмэгдүүлсэн хүү авах эрхтэй байхаар хуульчлагджээ. Эндээс үзвэл иргэний эрх зүйн харилцаанд оролцогч тодорхой талуудад илүү давуу байдал эрх олгогджээ. Зээлийн үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын асуудлыг тухайлан авч үзэх нь иргэний эрх зүйн шинжлэх ухааны төдийгүй зах зээлийн харилцаанд эргэлт буцалтгүй орсон манай орны онол практикийн судалгааны гол чиглэл учраас судалгаа хийлээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч