Замын цагдаагийн байгууллагаас захиргааны эрх зүйн хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл

Бүтээлийн тайлбар

Захиргааны хариуцлага оногдуулах болон албадлага хэмээх ойлголт нь эрх зүйн этгээдүүдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолд тодорхой хэмжээгээр халддаг бөгөөд цагдаагийн байгууллагаас хэрэгжүүлэх захиргааны хариуцлага нь эрх зүйн зөрчлийн аливаа нэг үйлдэлтэй тэмцэх, нийгэмд хууль ёсыг төлөвшүүлэх замаар эрх зүйн дэг журмыг хангах үндсэн хэрэгсэл юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч