Далд уурхайн хэвтээ малталтанд анкеран бэхэлгээ хэрэглэх технологийн чанарын хяналт, баталгаажуулалтын судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Далд уурхайн бүх хугацааны туршид ажлын аюулгүй нөхцлийг хангаж байх хэвтээ малталтанд үүсэх уулын даралтыг удирдах,орчин үеийн бэхэлгээнүүд болон тэдгээрийн чанар хяналт, баталгаажуулалт болон зураг төслийн сүүлийн үеийн багаж тоног төхөөрөмж,түүний үр дүнг шинжилгээ гэх зэргийг судаллаа.

Контентын хэсгээс