Гэр бүлийн хүчирхийллийн эрүүгийн эрх зүй дэх зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас хүний эрх зөрчигдөж байгаа асуудлыг зөрчил үйлдэлд нөлөөлж буй хүчин зүйлүүдийг судлан тогтоох, энэ талаар төр, засгийн зүгээс авч хэрэгжүүлж байгаа бодлогын чанартай болон эрхзүй-зохион байгуулалтын шинжтэй арга хэмжээнүүдийг нийгмийн хөгжлийн хэрэгцээ, шаардлага, ард иргэдийн ухамсар, соёлын хөгжилд гарч буй өөрчлөлтүүдтэй уялдуулан боловсронгуй болгох замаар гэр бүлийн хүрээн дэх хүний эрхийн ноцтой зөрчил болсон гэр бүлийн хүчирхийллийг бууруулах, энэ салбарын хууль тогтоомжийн практик үр нөлөөг дээшлүүлэх санал дэвшүүлэн гэр бүлийн хүчирхийллийн эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалтын хүрээнд гэр бүлийн эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалах шинэлэг арга замыг нээн илрүүлэх эрх зүй, нийгмийн хэрэгцээ шаардлага байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч

Төстэй контентууд