Гэр бүл дэх хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн асуудлаарх эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох нь

Бүтээлийн тайлбар

Гэр бүлийн хүчирхийлэл, түүний шалтгаан нөхцөл, үр дагавар, гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж буй хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр явуулж буй практик үйл ажиллагаанд дүгнэлт өгөх, үйлчилж буй хууль тогтоомжийг хэрэгжилтийг судлах замаар эрх зүйн орчныг сайжруулах, үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох талаар онол, практикийн ач холбогдол бүхий шинэлэг санал дэвшүүлэхийг зорилоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч

Төстэй контентууд