Газрын харилцаа түүний эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсад газар ашиглалтын талаар түүхэн үйл явц болон орчин үеийн сэтгэлгээний талаар судалж нийтлүүлсэн нэгэн сэдэвт зохиол, өгүүллэг арвин байгаа бөгөөд гэхдээ газрын эрх зүйн зохицуулалтын тухай эрдэм шинжилгээний үүднээс судалвал зохих олон асуудал байгаа нь мэдээж тул уг сэдвийг сонгон судаллаа.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч