Барилгын салбарын хөдөлмөрийн үнэлэмж ажилчдын цалин хөлсний байдал

Бүтээлийн тайлбар

Улс орны эдийн засгийн өсөлт, нийгмийн сайн сайхан байдлын дээшлэлт нь түүний үндсэн салбаруудын өсөлт хөгжилтөөс хамаарах билээ. Манай улсын нийт үйлдвэрлэлийн дийлэнх хэсгийг бүрдүүлж буй барилгын салбарын хөдөлмөрийн үнэлэмж, цалин хөлсний түвшинг судалж үзэх нь бусад үйлдвэрлэлийн салбарын үйлдвэрлэл, үр ашгийг дээшлүүлэхэд чухал нөлөөтэй юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч