Барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээний эрх зүйн зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Нийгмийн аль ч үед хотжилтын тухай асуудал зөвхөн нэг улсын бус дэлхий нийтийн шинжтэй асуудал байсаар ирсэн билээ. Монголын барилгын салбарт барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх урьдчилсан нөхцөл хангагдаагүйгээс барилгын байгууллагад төдийгүй улс орны эдийн засагт хүндрэл бий болж байна. Иймд их барилгын ажлыг гүйцэтгэх урьдчилсан нөхцлийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зайлшгүй шаардлагатай юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч