Байгууллага иргэдээс төлбөр гаргуулах ажиллагаа, эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Төлбөр төлөгч байгууллага, иргэдээс төлбөр гаргуулах ажиллагаа, түүний эрх зүйн зохицуулалтын талаарх онолын болон практикийн ач холбогдолтой зарим асуудлыг судлан үзэж, цаашид энэ чиглэлийн эрх зүйн зохицуулалтыг хэрхэн боловсронгуй болгох, талаар санал, зөвлөмж боловсруулах асуудлыг судаллаа.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч

Төстэй контентууд