Арбитрын эрх зүйн зохицуулалтын цаашдын чиг хандлага

Бүтээлийн тайлбар

Арбитр бол шүүхийн бус журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэх үед ямар нэгэн албадлага хэрэглэхгүйгээр талууд маргаанаа хэнээр шийдвэрлүүлэхээ өөрсдөө сонгох эрхтэйгээр оролцдог өвөрмөц онцлог бүхий хөндлөнгийн байгууллага юм. Өөрөөр хэлбэл талуудын хоорондын гэрээний үргэлжлэл болж үйл ажиллагаа нь хэрэгжиж байдаг аж ахуйн харилцааны оролцогчдын тохиролцоо сонголтоор ажилладаг төрийн бус, ашгийн бус байгууллага юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч