Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаанд өмгөөлөгч оролцох эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь

Бүтээлийн тайлбар

Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаан дахь өмгөөлөгчийн оролцоог боловсронгуй болгох, мэтгэлцэх зарчмын хэрэгжилтийг сайжруулах арга замыг эрэлхийлэх улмаар түүний эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох асуудал нь анхаарал татсан бөгөөд түүний шаптгаан нөхцлийг олж тогтоохийг эрмэлсэн болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч