Эмэгтэй ялтны хорих ял эдлүүлэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Хорих ял эдэлж буй насанд хүрсэн болон насанд хүрээгуй эмэгтэй ялтны ял эдлүүлэх ажиллагаанд хамаарагдах үйл ажиллага£1ны хүрээнд ялтныг хүлээн авах, дэглэм, харуул хамгаалатт, сахилгын шийтгэл, эмнэлэг үйлчилгээ,хөдөлмөр зохион байгуулалт, нийгмийн болон сургалт хүмүүжлийн ажил, хорих ялаар шийтгэгдсэн эмэгтэй ялтны эрхийн байдал бусад ажиллагаа практик үйл ажиллагаанд хэрхэн хэрэгжиж байгаа болон цаашид яаж боловсронгуй болгохтой холбогдсон асуудлыг судласан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч

Төстэй контентууд