Шүүгчийн хараат бус байдал түүнийг хангах эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Эрх зүйн шинэтгэлийн хүрээнд 2013 оны 4 сарын 15-ны өдрөөс Шүүхийн багц хууль болгон задалсан нь эрх зүйн хомсдолтой байсныг харуулж байна. “Шүүгчийн хараат бус байдал" түүнийг хангах баталгааг Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулиар бататган хуульчилж өгсөн хэдийн ч эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал учир дутагдалтай байгаа зэрэг асуудлуудыг судалсан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч