Шинэ нөхцөл байдлын улмаас хэргийг сэргээх ажиллагааг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Шинэ нөхцөл байдлын улмаас шүүхийн шийдвэрийг хянах ажиллагаа нь шүүхийн шийдвэр хууль ёсны бөгөөд үндэслэл бүхий байх эрх зүйн нийтлэг зарчмыг хэрэгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой. Тиймээс ч уг ажиллагаа нь шүүхийн шийтгэх болон цагаатгах тогтоолын хуулийн үндэслэлтэй байхад эерэгээр үйлчилдэг шүүхийн хяналтын нэг чухал хэлбэр хэмээн тооцогддог. Иймээс энэхүү үндэслэлээр хэргийг сэргээн шалгах эрх зүйн үндсийг Монгол улсын Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд тавигдах орчин цагийн нийтлэг шаардлагад нийцүүлэн тодорхойлох шаардлага зүй ёсоор тавигдаж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч