Цагдаагийн албан хаагчийн сахилгын зөрчил, хариуцлагын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Цагдаагийн алба хаагчийн сахилгын зөрчил, хариуцлагыг тогтоосон нэлээд хэдэн дүрэм, заавар байдаг боловч сүүлийн жилүүдэд цагдаагийн алба хаагчийн сахилгын зөрчил хариуцлагыг цагдаагийн албаны тухай хууль, цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм, цагдаагийн алба хаагчийн сахилгын дүрмүүдийг төдийлөн оновчтой хэрэглэж чадахгүй байгаа асуудлыг судалсан болно.

Контентын хэсгээс