Цагдаагийн алба хаагчийн хууль ёсны шаардлагыг үл биелүүлэх, заналхийлэх зөрчлийн төлөв байдал, эрх зүйн зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Цагдаагийн алба хаагчийн хууль зүйн баталгааны нэг хэсэг болсон энэхүү зохицуулалтын хэрэгжилт, уг зөрчлийн төлөв байдал, криминологи шинж, цаашид эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох, гадаадын зарим орны эрх зүйн зохицуулалтын онцлог асуудлыг авч үзэхийг судалсан болно.

Контентын хэсгээс