Усны хомсдол ба ус ашигласны төлбөрийн эрх зүйн зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Манай орон усны нөөц багатай орны тоонд багтдаг, байгаа багахан нөөц нь нутаг дэвсгэртээ жигд бус тархснаас гадна үйлдвэрлэл үйлчилгээний сөрөг нөлөөлөлд өртөж, усны нөөц их хэмжээгээр бохирдож, хомсдон, хэт үрэлгэн ашиглалтын улмаас усны нөөц байгалийн жамаар нөхөн сэргэх чадавхи алдагдаж байгаа тул уг сэдвийг сонгон судаллаа.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч