Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэргийн криминологийн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийн ойлголт, түүний бүрэлдэхүүн хэсэг нь онол арга зүйн түвшинд одоо үед ямар байдалтай байгааг, түүнийг хэрхэн судалж ирснийг тодорхойлж, болгоомжгүй, гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл онцлогийг тодорхойлох явдал юм.

Контентын хэсгээс