Төрийн тусгай албан хаагчийн ёс зүйн зохицуулалтын хэм хэмжээг боловсронгуй болгох

Бүтээлийн тайлбар

Төрийн тусгай албан хаагчийн иргэдтэй харьцах харилцааны соёлын, мэргэжлийн ур чадварын асуудлуудыг орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэх, эрх зүйн зохицуулалтын зарим тулгамдсан асуудлыг нарийвчлан судалж, судалгааны үр дүнг үндэслэн тодорхой санал дэвшүүлэн хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойлохыг зорилоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч

Төстэй контентууд