Төрийн захиргааны байгууллагын хүний эрхийг хангах чиг үүргийн хэрэгжилт, эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, хүний эрхийн зөрчилд шинжилгээ хийх замаар, Төрийн захиргааны байгууллагаас хүний эрхийг хангах үйл ажиллагааны тулгамдсан асуудлыг тодорхойлж, эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох арга замыг судалсан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч

Төстэй контентууд