Төрийн жинхэнэ албанд  ажиллах хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 46 дугаар зуйлийн 2 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт “ Монгол Улсын төрийн жинхэнэ албан хаагч Монгол Улсын иргэн байх бөгөөд Монгол Улсын Үндсэн хуулийг чандлан баримталж, ард түмнийхээ тусын тулд, иргэний ёсоор төрийн ашиг сонирхолд захирагдан ажиллана. Төрийн албан хаагчийн ажилллах нөхцөл, баталгааг хуулиар тогтооно” гэж заан төрийн албаны эрх зүйн үндэслэлийг тодорхойлжээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч

Төстэй контентууд