Төрийн албаны үйл ажиллагааны уламжлал, шинэчлэлийн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү судалгааны ажил нь орчин үеийн Монголчуудын сэтгэлгээнд нийцсэн төрийн байгууллагын оновчтой удирдлагын тогтолцоо, зохион байгуулалтыг бий болгоход энэ салбарын мэргэжилтнүүдэд шинэ санаа авах, чухал шийдлүүдийг нээн илрүүлэхэд тус дөхөм болох юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч

Төстэй контентууд