Төлбөр авагчийн хууль ёсны эрхийг хамгаалах эрүүгийн эрх зүйн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Төлбөр авагчийн хууль ёсны эрхийг эрүүгийн хуулиар хамгаалах эрх зүйн зохицуулалтын асуудал нь эрх зүйн хувьд зайлшгүй тодорхой шинэчлэл хийх шаардлагатай учраас шинжлэх ухааны тодорхой аргуудыг ашиглан судалгааны ажлаа хийлээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч

Төстэй контентууд