Тодорхой албан тушаал эрхлэх, үйл ажиллагаа явуулах эрхийг хасах ял түүний онол практикийн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Тодорхой албан тушаал, үйл ажиллагаа явуулах эрх хасах ялын хэрэгжилтийг үр нөлөөтэй болгох, ялын биелэлтийг дээшлүүлэх зорилтыг тавина. Ялын биелэлтийг хэрэгжүүлэх, эрх хасах ял эдлүүлэх ажиллагаанд тулгарч байгаа бэрхшээлүүдийг судлан үзэж түүнийг боловсронгуй болгох, хэрэгжилтэнд хяналт тавихад өмнө тулгарч буй асуудлуудыг цогцоор нь шийдэхийг зорьсон болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч