Татвар хураалтын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох нь

Бүтээлийн тайлбар

Баянхонгор аймаг дахь дахь татвар цуглуулах механизмын өнөөгийн байдлыг судлан, түүнд нөлөөлж буй шалтгаан, үр дагаврыг тогтоож, татвар төлөгч нь татвараа сайн дураараа төлөх дадал сэтгэхүйг хэрэгжүүлэх боломжийг судласан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч

Төстэй контентууд