Субъектын сэтгэл санааны байдал эрүүгийн хариуцлагад нөлөөлөх нь

Бүтээлийн тайлбар

Гэмт этгээдийн өөрийн үйлдсэн нийгэмд аюултай үйлдэл, эс үйлдэхүй, түүний улмаас учирсан хор уршигт хэрхэн ухамсарлаж хандсан сэтгэхүйн дотоод харьцааг тодорхойлох субъектив шинжүүдийн нийлбэр юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч