Оюуны өмчийн хяналтын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь

Бүтээлийн тайлбар

Оюуны өмчийн хяналтын эрх зүйн зохицуулалт арга хэлбэр, энэхүү хяналтыг хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй асуудлууд, түүнийг зохицуулж буй хууль бусад хамаарах журам болон практикт гарч буй зөрчлийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийх замаар энэхүү салбарын өнөөгийн эрх зүйн зохицуулалтын байдлыг тодорхойлон, түүнийг боловсронгуй болгоход чиглэсэн хувилбар бүхий санал боловсруулахыг зорьлоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч