Онцгой дэглэмтэй хорих ангид ял эдлүүлэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын онцлог, зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Онцгой дэглэмтэй хорих ангид ял эдлүүлэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт, хэрэгжилтэнд дүн шинжилгээ хийж, ял эдлүүлэх ажиллагаанд тулгамдаж буй бэрхшээлтэй асуудлуудыг нээн илрүүлж, түүнийг даван туулах, цаашид боловсронгуй болгох арга замыг тодорхойлох асуудлуудыг судалсан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч