Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэргийг практикт шийдвэрлэж буй Монгол улсын бүх шатны шүүх, прокурор, мөрдөн байцаах, хэрэг бүртгэх байгууллагуудын практикийг нэгтгэн судалсны үндсэн дээр Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн ойлголтыг нэг мөр болгох, энэ гэмт хэрэгтэй тэмцэх арга замыг зөв тодорхойлох зорьсон болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч

Төстэй контентууд