Иргэдийн газар өмчлөх эрх, түүний үндсэн асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улс дахь газар өмчлөлийн эрх зүйн зохицуулалтаар гарсан ном зохиол эрх зүйн актыг судалсны үндсэн дээр өөрийн санал дүгнэлтийг дэвшүүлэх замаар одоо гарч байгаа онолын маргаантай асуудлуудыг зөв шийдвэрлэх улмаар Монгол улс дахь газар өмчлөлийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох асуудлыг судалсан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч

Төстэй контентууд