Даатгалын үйл ажиллагаанд хяналт тавих субьект, түүний эрх зүйн зохицуулалтанд тулгамдаж буй зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсад санхүүгийн зах зээл, тэр дундаа даатгал, даатгалын хяналт, хяналт тавих эрх бүхий байгууллагын эрх зүйн зохицуулалтыг судлаж, түүний эрх зүйн зохицуулалтад тулгамдаж буй асуудлыг хөндөж, шийдвэрлэх арга замыг судласан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч

Төстэй контентууд