Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны яцад шүүх эмнэлгийн шинжээчийн дүгнэлтийг үнэлэх

Бүтээлийн тайлбар

Шүүх эмнэлэгийн шинжээчийн дүгнэлтийн хууль зүйн ач холбогдолыг зөв тодорхойлох, түүнийг хэрхэн оновчтой байдлаар нотлох баримтын хэмжээнд үнэлэх ЭБШ эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох асуудлыг судалсан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч