Эрүүгийн эрх зүй дэхь шинэ төрлийн гэмт хэрэг түүний эрх зүйн зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсад үйлдэгдэж буй гэмт явдлын өнөөгийн байдалд үнэлэлт өгч, Монгол улсад гарч болзошгүй олон улсын шинжтэй шинэ төрлийн гэмт хэргийг прогнозчилж тухайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх нь тулгамдсан асуудал болоод байгаа тул уг ажлыг судалсан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч